OHSAS 18001

U uslovima vrtoglavih tržišnih promena, pre svega usled brze pojave novih tehnologija , know-how organizacija predstavlja najvredniji resurs (po istraživanju sprovedenom od strane Forbs magazina, 85% vrednosti kompanije BMW ne čine oprema i zgrade već njihov brend i know-how). Kao ključni element svakog know-how, ljudi su danas najvredniji resurs kompanija. Zaštita najvrednijeg resursa je imperativ organizacije, a posebno njegova zaštita sa aspekta zdravlja i bezbednosti na radnom mestu. Dinamika poslovanja zahteva proaktivan pristup zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih u toku rada, koji će identifikovati eventualne rizike, otkloniti ih ili preventivnim delovanjem smanjiti verovatnoću njihove pojave na prihvatljiv nivo. Globalizacija poslovanja donosi potrebu za kreiranjem okvira za formiranje Sistema zaštite, koji bi verifikacijom od strane ovlašćenih sertifikacionih tela, bio međunarodno prihvatljiv, tj. slao poruku zaposlenima, klijentima i partnerima sa drugih podneblja, da se u organizaciji upravlja rizicima po zdravlje i bezbednost zaposlenih, na efikasan i medjunarodno verifikovan način.

Upravo pitanjima efektivnog i efikasnog upravljanja svim rizicima po zdravlje i bezbednost zaposlenih se bavi OHSAS 18001. Ovaj standard promiviše bezbednu i zdravu radnu sredinu, jasnim definisanjem tehničkih normi koje definišu okvir pomaže organizacijama da u skladu sa zakonskom regulativom, upravljaju rizicima po zdravlje i bezbednost zaposlenih, uklanjajući ih ili smanjujići na prihvatljiv nivo.

Uzimanjem aktivnog učešća u prevenciji i zaštiti zdravlja zaposlenih, organizacija takođe daje aktivan doprinos unapređenju zdravlja šire društvene zajednice, kroz podsticanje svesti o njegovom značaju, promociji preventivnih pregleda, donacijama zdravstvenim fondovima i organizacijama, podršci raznim akcijama (davanje krvi npr.), čime organizacije najefikasnije doprinose jačanju svog imidža.

Pojam OHSAS 18001 sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Upravo iz razloga potrebe proaktivnog delovanja na aspekte zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, nacionalna regulatorna tela, sertifikaciona tela koja obavljaju provere trećih strana, tehnički komiteti i druge zainteresovane strane, su se dogovorili o definisanju tehničkih pravila tj. normi koje daju okvir za formiranje Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kojim se na jedan međunardno sistematizovan i prihvaćen način upravlja rizicima po zdravlje i bezbednost zaposlenih na radu, u cilju njihovog eliminisanja ili svođenja na prihvatljiv nivo. Taj skup normi je nazvan OHSAS 18001. Svrha OHSAS-a je da se primenom procesnog pristupa PDCA (Plan-Do-Check-Act) u svim procesima i aktivnostima u okviru organizacije , u kojima se javlja rizik po zdravlje i bezbednost zaposlenih, poštovanjem jasnih normi OHSAS 18001 kreira proaktivan Sistem zaštite koji će predvideti mogućnosti pojave rizika, planirati resurse i tehnologiju, preventivne i zaštitne mere i postupke za eliminaciju rizika ili smanjenje verovatnoće njegove pojave kao i načine postupanja u kriznim situacijama (razne nezgode na poslu) i na takav način omogućiti organizaciji da upravlja rizikom.

OHSAS normama su obuhvaćena sledeća područja organizacije:

 • Upravljanje rizicima kroz planiranje mera, sprovođenje istih i proaktivno delovanje
 • Zakonski i ostali zahtevi
 • Mere zaštite i HTZ oprema
 • Ljudski potencijali, uloge, zadaci, odgovornosti i ovlašćenja
 • Osposobljenost, stručnost i svest o značaju zaštite
 • Timski rad (komunikacija, učestvovanje i savetovanje)
 • Radna kontrola
 • Spremnost za reagovanje u hitnim slučajevima
 • Merenje rezultata, snimanje stanja i poboljšanja

 

Integrisanje OHSAS-a sa postojećim Sistemima menadžmenta u organizaciji (QMS, EMS, ISMS, FSMS itd. ) kroz implementaciju elemenata rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih u procese planiranja ciljeva kvaliteta, planiranje i angažovanje resursa (ljudskih i materijalnih), utičemo na povećanje performansi celokupnog Integrisanog sistema menadžmenta i svih raspoloživih resursa. U današnje vreme smanjivanja troškova i razvoja miltidisciplinarnosti zaposlenih, kako bi mogli odgovoriti na više radnih zadataka i time smanjili broj zaposlenih ispod optimalnog, izostanak bilo kog radnika zbog bolovanja može značiti zastoje u sistemu, posebno u malim i srednjim preduzećima. To je rizik koji budući partner ne želi da mu donesete „u miraz“ kroz parnterstvo sa Vama te je stoga ovo, između ostalog, jedan od ključnih razloga zašto se od organizacija zahteva implementacija OHSAS 18001, kako bi organizacije sa kroz implementaciju (OHSMS) Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti vodile proaktivnu politiku zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih. O visokim naknadama koje organizacije moraju isplaćivati za trajne posledice po zdravlje zaposlenih (dobijanje hroničnih bolesti, invalidideti i sl.) da i ne govorimo. U kontekstu svega rečenog, treba posmatrati i koristi koje organizacija može imati od implementacije i sertifikacije OHSAS-a u svoje poslovanje.

 • Smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih
 • Povećanje efektivnosti rada usled povećanja motivacije zaposlenih:
  • Demonstriranjem svesti o značaju zdravlja ljudi kao resursa
  • Obezbeđivanjem adekvatne zaštitne opreme
  • Organizacijom radnog mesta sa pozicije bezbednosti
  • Obaveznim osiguranjem zaposlenih
  • Organizovanjem kontrolnih pregleda
  • Nabavkom adekvante opreme i alata
 • Smanjenje troškova organizacije kroz:
  • Smanjenje broja nezgoda i povreda na radu
  • Smanjenje zastoja usled odsustva zaposlenih
  • Smanjenje broja i obima odštetnih zahteva
  • Kupovinu bezbedne opreme i smanjanje troškova njene zamene usled učestalih nezgoda
  • Adakvatnu selekciju ljudi prilikom zapošljavanja u skladu sa zahtevima radnog mesta
  • Smanjenje troškova reklame na ušrtb povećanja imidža u zajednici
  • Niže premije osiguranja
 • Povećanje odgovornosti zaposlenih
 • Usklađivanje sa zakonskom regulativom u oblasti zdravstva i zaštite prava zaposlenih
 • Mogućnost ulaska na zahtevna inostrana tržišta
 • Uvećavanja mogućnosti za dugoročno-interesno povezivanje itd.

 

FAZE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE OHSAS 18001

Proces standardizacije prema OHSAS 18001 se sastoji od dve faze:

I. - Razvoj i Implementacija Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSMS) po zahtevima normi iz OHSAS 18001:2007. OHSMS je usmeren na poboljšanje poslovanja kroz sistemski pristup identifikovanju i kontroli zdravstvenih i sigurnosnih rizika organizacije i eliminisanju ili pak smanjivanju potencijalnog rizika od nezgoda na prihvatljiv nivo, poštujući pri tom obaveze koje proističu iz zakonodavstva.

II. - Ocenjivanje i sertifikacija implementiranog OHSMS u skladu sa tehničkim normama koje propisuje OHSAS 18001:2007. Ovaj proces sprovodi ovlašćena sertifikaciona kuća, po izboru organizacije.

Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata o implementiranom OHSAS 18001:2007 organizacija šalje poruku zainteresovanim stranama (klijenti, partneri, zaposleni, država, šira zajednica itd.) da se nad implementiranim OHSMS-om vrše kontinuirani nadzori od strane ovlašćene sertifikacione kuće, koji dodatno garantuju kontinuiranost u ispunjavanju zahteva OHSAS 18001:2007.

Faze implementacije OHSAS 18001

Pretpostavka uspešnoj implementaciji Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSMS) je postojanje implementiranog Sistema upravljanja kvalitetom (QMS) po zahtevima standarda ISO 9001, pa su i stoga faze implementacije prilagođene toj pretpostavci.

 • I Faza: Upoznavanje zaposlenih sa projektom OHSAS 18001
  • Uvodni sastanak sa rukovodstvom firme i organizovanje predavanja u firmi sa sledećim temama:
   • Upoznavanje zaposlenih sa pojmom zaštita zdravlja i bezbednost na radu
   • Upoznavanje zaposlenih sa pojmom Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednost na radu
   • Upoznavanje zaposlenih sa zahtevima standarda OHSAS 18001
   • Upoznavanje zaposlenih sa programom i planom rada na projektu
   • Upoznavanje zaposlenih sa njihovom ulogom u projektu
  • Definisanje mesta Predstavnika rukovodstva za OHSAS 18001
  • Dopuna oblasti delovanja OZK vezanim za OHSAS 18001
 • II Faza: Snimak, analiza i ocena stanja postojećeg sistema
  • Povezivanje sa Aktom o proceni rizika i eventualne korekcije sistematizacije radnih mesta i opisa poslova za svako radno mesto
  • Izrada/dopuna Karti procesa sa elementima OHSAS 18001
   • Definisanje resursa preduzeća u okviru OHSAS 18001
   • Preispitivanje glavnih procesa i njihovih medjusobnih veza u kontekstu OHSAS 18001
   • Preispitivanje podprocesa i medjusobnih veza u kontekstu OHSAS 18001
   • Analiza tokova dokumentacije i informacija
   • Identifikacija vlasnika procesa
   • Dopuna politike zaštite zdravlja i bezbednosti i ciljeva u kontekstu OHSAS 18001
 • III Faza: Projektovanje i izrada dokumentacije za OHSAS 18001
  • Definisanje obima potrebne dokumentacija
  • Definisanje aspekata vezanih za OHSAS-a
  • Dopuna ciljeva u kontekstu OHSAS-a
  • Izrada dopuna planova za realizaciju dopunjenih ciljeva
  • Menadžment resursima
  • Izrada plana održavanja opreme i uređaja u kontekstu OHSAS-a
  • Planiranje realizacije proizvoda u kontekstu OHSAS-a
  • Monitoring realizacije proizvoda u kontekstu OHSAS-a
  • Merenje,analiza i poboljšanja:
   • Analiza zadovoljstva korisnika (klijenata i zaposlenih)
   • Upravljanje performansama procesa
   • Merenje i analiza karakteristika proizvoda i usluga
  • Izrada Poslovnika i matrice odgovornosti
 • IV Faza: Implementacija dokumentacije OHSAS 18001
  • Upoznavanje zaposlenih sa zahtevima OHSAS 18001
  • Usaglašavanje Radnih procedura sa radnim procesima u kontekstu OHSAS 18001
  • Definisanje potrebnih Zapisa
  • Preispitivanje primenjenosti postavljenog dokumentacionog sistema
  • Verifikacija postavljenog dokumentacionog sistema od strane rukovodstva i zaposlenih
 • V Faza: Organizovanje i sprovođenje Interne provere
  • Obuka za interne proveravače
  • Planiranje interne provere i definisanje timova
  • Realizacija interne provere
  • Način identifikacije neusaglašenosti
  • Definisanje i upravljanje sprovođenjem korektivnih i preventivnih mera
 • VI Faza: Pripreme za ocenjivanje i sertifikaciju
  • Izbor ovlašćene sertifikacione kuće
  • Upoznavanje zaposlenih sa postupkom ocenjivanja po OHSAS 18001
  • Podnošenje prijave za sertifikaciju
  • Ocenjivanje implementiranog OHSAS 18001 od strane sertifikacionog tela
  • Sertifikacija – izdavanje sertifikata od strane izabranog sertifikacionog tela
  • Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti utvrđenih procesom ocenjivanja

Stalna unapređenja

Implementacijom i sertifikacijom OHSAS 18001 u vaše poslovanje, počinje kontinuirani proces unapređivanja, kroz sprovođenje poboljšanja nastalih u procesu rada sa implementiranim Sistemom menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. U ovom procesu, osim na sopstvene, možete se osloniti i na naše resurse kao konsultantske kuće. Zahvaljujući kompetentnosti, znanju, iskustvu i etičkom pristupu poslu naših konsultanata, možemo Vas uspešno voditi kroz procese poboljšanja ne samo konkretnog Sistema menadžmenta, već generalno vašeg poslovnog sistema u celini.